» » » , ?

, ?

:
: 3379 (17 2012)
:
:
0
: 0
, ?
,, , . | ?
0 # 22 2012 06:22 0
U VI LYDY RJDNI V ZI LYII,N GD VI I V JU I IDRV!NU I ZNI VI LVYN DNII IZVRNIYI S I LGL G RJDNIY,LNI VI,LIY V ND!I RVILN V RIR LVYN R IVILIZII,JIVNII ZVL,VD N RV!DIS!
0 # 5 2012 19:25 0
..., ..., ....:):)
0 # 12 2012 20:10 0
U V VN V V NDR VINV, RJDNI U V,ZNI VI, NND UDI,VI LNI JIVNI,V LIY ND R!DIS!
0 # 19 2012 23:59 0
N UDI !LN I! Y N LNI N IJY
0 # 20 2012 04:30 0
, :-P:-D
0 # 12 2012 14:43 0
I N N RJIVY!U V Z L V N!LVI V!LNI JI
0 # 3 2012 07:30 0
, (N)(N)(N)
0 # 7 2012 23:52 0
Y YR I UDI D?VI V JU U IDRV, VD L NI LI,DIRYVI VI!JIVN I LN, Y N Y N IJY,Y V DR JLY LI N ZDN
0 # 19 2012 02:01 0
, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 # 28 2012 05:31 0
V I I JIVN, I IDI N UY,ZNIY!
0 # 2 2012 15:40 0
URD I RT I IZVRN,RDI V N LYDY,VY RUSI V LNI,V IR V NNVID, I N SN!
0 # 16 2012 21:39 0
I Y Y I Y UY NYT RI,VI I UY NY,NU I GRYZNI VI JIVNI
0 # 23 2012 05:17 0
, ,, !
0 # 4 2012 13:58 0
I VI UDI D,NU V L N VI N N LI,JI I ZKI DY!Y N I LNI I N IJY! N SN LUY V IR TRN!VIV SN!
0 # 23 2012 10:34 0
,
0 # 9 2012 04:37 0
I VII N N UY, I N V NRLI JIVN!IDI ZTRLI GVN,I IR Y ITI NIK!RGN I !!!
0 # 9 2012 05:36 0
0 # 26 2012 21:25 0
V J RJDNIY U,N DR V V N! I VI RZG!IDI LI I RG VI IZR, D N DRTU,I I N ZI