» » » , . , .

, . , .

:
: 3337 (6 2012)
:
:
0
: 0
, . , .
, " "???
0 # 19 2012 23:55 0

, , ....

0 # 20 2012 02:53 0

, .

0 # 26 2012 00:57 0

... .... ...

0 # 14 2012 14:59 0
Nu i blni vi russ,zbni,kk t mujin mjt izmnyt,u v nvrn nt lybvi,din s,kk jivtni vi!dis!
0 # 21 2012 21:39 0

, .... ... ...))))

0 # 22 2012 15:38 0

, ?! -!!! ,, , !- ...

0 # 4 2012 19:11 0
Idi n uy ut ti uny i zbny,zrny niy!VI N DLKI NYI LYV,V N LYY,V VI I I! N NI N IZNY,N LYY. VI LNI LVYN
0 # 10 2012 15:40 0

,? ! ! ? ?

0 # 11 2012 02:22 0
D l ti n uy ut,dm trimti u v bivyt,nyl tuy zbny blyd,i tb t kk dl d tg uydu y ili nt, biy t vi rny y zintruy,n mi brzgm vimi,vi zrzni n! t ukyy ut!
0 # 11 2012 06:49 0
I y snk i sn my rdin, tb zvitn d,nu tk i zviduy ml
0 # 4 2012 22:21 0

, ... ... , . , ! , . , . ... !!!

0 # 26 2012 02:22 0
v nvri mn t y n snk,t i gvrit tm t ti zvidu nm snkm,d i y i kriv i umn tby, tb rvd glz klit ut?ZVIDUY L! grum ti tky,n lybit tby nikt,u v j nt lybvi!DIS!
0 # 26 2012 19:31 0
I nrd n vlikiy n ridumy.t sni vlikiy nrd nm v mir zvidut!
0 # 13 2012 09:10 0

,! ! , ... ! . . ! . , . ... ,!

0 # 25 2012 07:52 0
D ti i t ubgy i blny,t ti knny ut,ktruy n lybili nigd,vt ti i bgi z vimi ruskimi, y ni z km n bgy,t z mny bgyti, vi zrzni urdi mn n nujni,mi vmi brzgm!I nrd i trn v uny, n vliky,dni lki bmji idri ut d idfili zrzni u v. lybvi u v nt i tmu ti biy!
0 # 13 2012 10:09 0
I N IGNK Y, SNK I I KRIV V,I UN, ZVIDUY ZRZNY I U L!U Y RT U, LYVI N! V UL I ND!
0 # 26 2012 05:59 0

, !, ! , ? , ! , ... ! ,, , , ...

0 # 4 2012 03:40 0

,,- , ,, , ... ... , ! . ,, ... , ,! ,, . - ! !